Loading...

ข่าวสาร สทส.

ช่วยลดการใช้กระดาษ

กระดาษ 18,690,955 แผ่น เทียบเท่ากับต้นไม้ 3,738 ต้น ลดการใช้กระดาษ ลดการตัดต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน 

รายละเอียด
เชิญคณาจารย์ใช้งานโปรแกรม TU Moodel

เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม TU Moodel

รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติกับไวรัส

แนวทางปฏิบัติกับไวรัส WannaCryp, Ransomware PETYA วิธีป้องกัน วิธีรับมือ วิธีการจัดการ Windows และ Windows Server รวมทั้งวิธีการ Update Windows 7-10

 

รายละเอียด

ICT 's mission statement

ICT 's mission

Our ICT 's mission

Smart Human

Smart Human

Smart Application

Smart Application

Smart Infrastructure

Smart Infrastructure

บริการสารสนเทศ

Office365 / E-mail

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานด้วย

Office365, E-mail Outlook

Office365 สำหรับนักศึกษา

E-mail นักศึกษา Office365  สำหรับนักศึกษาที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด
Office365 สำหรับบุคลากร

Office365  สำหรับบุคลากรที่มาพร้อมการให้บริการต่างๆ เช่น Microsoft Office Online, OneDrive และอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด
E-mail บุคลากร

บริการ E-mail Outlook เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ห้องบริการ/กิจกรรมและการฝึกอบรม

จองห้องประชุมออนไลน์

 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด
ห้อง VIRTUAL STUDIO

ห้องสตูดิโอเสมือน เป็นการจำลองฉากถ่ายทำรายการเสมือนจริงใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย

รายละเอียด
กิจกรรมและการฝึกอบรม

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อดูวันที่จัดอบรมของกิจกรรมต่าง ๆ ของ สทส.

รายละเอียด
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Data Warehouse)

ระบบบริการการศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูล

รายละเอียด
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สื่อมัลติมีเดีย 
  • ผลงานพัฒนาระบบ
  • ผลงานเว็บไซต์
วีดีโอ/ผลงาน

ผลงานต่างๆ ที่ได้ทำการพัฒนาในด้านของ ผลงานสื่อมัลติมีเดีย, ผลงานพัฒนาระบบและผลงานเว็บไซต์ ที่ทาง สทส. ได้พัฒนาขึ้นมา

รายละเอียด
ช่อง Youtube สทส.

ช่อง Youtube สทส. ได้รวบรวมวีดีโอสื่อการเรียนการสอนและวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ที่สามารถถ่ายทำวีดีโอสื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ห้อง Virtual Studio

รายละเอียด
HELP DESK IT SUPPORT

บริการไอทีเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้สสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้านไอทีได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการสแกน OR Code Line ของทาง IT Support สทส.

รายละเอียด